För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:630