SFS 2019:269 Förordning om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.