SFS 2019:371 Lag om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.