SFS 2019:665 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.