SFS 2021:1166 Lag om upphävande av lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

SFS2021-1166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (1972:266) om skatt på

annonser och reklam

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. För beskattningsår som inte avslutats vid ikraftträdandet gäller

redovisningsskyldighet för reklamskatt bara om det sammanlagda
beskattningsvärdet under kalenderåret 2021 överstiger 100 000 kronor.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Lagen omtryckt 1984:156.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:117.

SFS

2021:1166

Publicerad
den

7 december 2021