Förordning (1990:45) om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1221

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1990:45
Departement: Näringsdepartementet RS N
Länk: Länk till register

SFS nr:

1990:45
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1990-03-01
Omtryck: SFS 1998:49
Upphävd: 2017-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2016:1221
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Inledande bestämmelser

1 §   För att främja industriellt utvecklingssamarbete mellan svenska och norska företag lämnas finansiering enligt denna förordning genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete.

Finansiering får ske i form av lån eller genom medelstillskott med rätt till royalty eller annan löpande avgift. Finansiering får även ske i form av medelstillskott till små och medelstora företag genom teckning av aktier och förvärv av andra typer av finansiella instrument för att stärka företagets kapitalbas.

Med små och medelstora företag avses i denna förordning företag som har färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner ecu eller en balansomslutning på högst 27 miljoner ecu och som till högst 25 procent ägs av ett eller flera företag som inte motsvarar dessa begränsningar.
Förordning (1998:49).

2 §   Finansiering får lämnas för projekt som innefattar ett ur kommersiell eller teknisk synvinkel högt risktagande och som på relativt kort sikt bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet.
Förordning (1998:49).

3 §   Finansiering får lämnas för projekt med gemensamt svenskt- norskt industriellt intresse som initieras av svenska och norska företag i samarbete. Finansieringen kan delas upp på företagen. Förordning (1998:49).

Finansieringens storlek

4 §   Finansiering får ske av större projekt som syftar till tekniskt eller marknadsmässigt utvecklingsarbete och avse
   1. utveckling av ny eller förbättrad teknik samt nya och förbättrade produkter och system,
   2. marknadsföring av nya produkter, processer eller system i tillfälliga projekt,
   3. utbildning av företagets ledning och övrig personal i sådant som ekonomi, ny teknik, miljö och skydd av immateriella rättigheter.

Finansiering enligt första stycket 2 och 3 får endast lämnas till små och medelstora företag. Förordning (1998:49).

4 a §   Finansiering enligt denna förordning får endast avse
   1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,
   2. övriga driftskostnader såsom material- och lagerkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,
   3. instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas uteslutande för projektet,
   4. kostnader för konsulter och liknande tjänster såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt
   5. övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet.

Finansiering som avser marknadssatsningar får endast avse utgifter av engångskaraktär. En sådan finansiering får inte avse sedvanliga driftskostnader eller andra exportåtgärder än de som är nödvändiga för introduktion av en ny produkt eller av en sedan tidigare tillgänglig produkt på en ny marknad.
Förordning (1998:49).

5 §   Finansiering får lämnas för högst 40 procent av kostnaden för det utvecklingsprojekt som finansieringen avser. Om finansieringen lämnas till företag som avses i 1 § tredje stycket får det dock uppgå till 50 procent av den beräknade kostnaden. Vid bestämningen av de angivna nivåerna skall hänsyn tas till om annan svensk eller norsk offentlig finansiering eller finansiering från Europeiska gemenskapen har lämnats för samma ändamål.

Finansiering får inte ske med större belopp än som behövs för att syftet med finansieringen skall nås och får inte gälla projekt för utvinning av olja och gas.

Vid beslut om finansiering till företag som bedriver rörelse inom vissa industriella sektorer skall Europeiska gemenskapens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets särskilda branschregler beaktas. Förordning (1998:49).

Särskilda bestämmelser om lån

6 §   Lånets löptid, ränta och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och förväntade ekonomiska utfall.

7 §   Lån kan lämnas i svenska eller norska kronor. Svenska företag bör i första hand få lån i svenska kronor och norska företag i norska kronor.

8 §   På ett lån tas ränta ut från dagen för utbetalningen.
Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs till lånebeloppet. Räntan bestäms med hänsyn till den valuta vari lånet lämnas och till räntan hos motsvarande finansieringsinstitutioner i länderna.

9 §   Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift till dess lånet återbetalats jämte ränta.

10 §   Ett lån skall i övrigt förenas med de villkor som behövs med hänsyn till syftet med lånet. Särskild säkerhet behöver dock inte ställas. Förordning (1998:49).

11 §   Återbetalningsskyldigheten kan helt eller delvis efterges, om låntagaren visar att förutsättningar uppenbarligen saknas att utnyttja projektets resultat på ett lönsamt sätt.

Särskilda bestämmelser om medelstillskott med rätt till royalty eller annan löpande avgift

12 §   Medelstillskott med rätt till royalty eller annan löpande avgift ges med förbehåll att mottagaren förbinder sig att betala ersättning i form av ett engångsbelopp eller i form av royalty eller annan löpande avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och det beräknade ekonomiska utfallet.

Mottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet, om förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja projektets resultat på ett lönsamt sätt. Förordning (1998:49).

13 §   Bestämmelserna i 10 § tillämpas också i fråga om medelstillskott.

Särskilda bestämmelser om medelstillskott genom aktieteckning m.m.

13 a §   Medel får tillföras ett företag genom att fonden i företaget
   1. tecknar aktier,
   2. tecknar konvertibla skuldebrev,
   3. tecknar andelar i handels- eller kommanditbolag,
   4. förvärvar förlagsinsatser i ekonomiska föreningar, eller
   5. tecknar och förvärvar andra liknande finansiella instrument.

Fonden får teckna aktier enligt 1 endast om det finns särskilda skäl.

Teckning och förvärv enligt första stycket får endast ske på marknadsmässiga villkor och när ett sådant förfarande i väsentlig utsträckning bidrar till att lösa ett företags kapitalbehov. Förordning (1998:49).

Uppsägning och återkrav

14 §   Ett lån kan sägas upp till omedelbar betalning och ett medelstillskott enligt 12 § omedelbart krävas åter, om
   1. mottagaren genom oriktig eller vilseledande uppgift har föranlett att finansiering har lämnats,
   2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor eller föreskrifter som gäller för finansieringen, eller
   3. sådana förhållanden har inträffat att mottagaren med hänsyn till syftet med finansieringen uppenbarligen inte längre bör få behålla lånet eller medelstillskottet. Förordning (1998:49).

Förfarandet m.m.

15 §   En ansökan om finansiering skall vara skriftlig och ges in till Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete. En ansökan skall innehålla uppgift om
   1. de företag som ansökningen avser, deras verksamhet och ekonomiska ställning,
   2. ändamålet med finansieringen och de skäl i övrigt som åberopas för ansökan, och
   3. huruvida svenskt eller norskt statligt stöd eller finansiering i annan form har sökts eller beviljats för de projekt som ansökan avser.

Sökanden skall i övrigt lägga fram den utredning som fonden finner behövlig. Förordning (1998:49).

16 §   Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete skall följa verksamheten hos dem som har beviljats finansiering och därvid utöva tillsyn över att finansieringsvillkoren iakttas.
Förordning (1998:49).