För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:702) med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;