Förordning (1998:185) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga besökande

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:185
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Internationella överenskommelser om sjukvårdsförmåner
SFS nr:

1998:185
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-04-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Den överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga besökande som har undertecknats den 7 oktober 1997 skall gälla som förordning här i landet.

Överenskommelsen bifogas denna förordning som bilaga.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998. Den skall dock tillämpas från tid från och med den 1 april 1998.

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Litauens regering om sjukvård åt tillfälliga besökande

Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Republiken Litauen, som önskar bereda den som är bosatt inom ett av de båda staternas territorier omedelbart nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse inom den andra statens territorium, har kommit överens om följande:

Artikel 1
   1. I denna överenskommelse avses med "sjukvård":
      a) med avseende på Litauen, sjukvård enligt den litauiska hälsovårdslagstiftningen;
      b) med avseende på Sverige, sjukvård enligt den svenska lagstiftningen om sjukförsäkring.
   2. I denna överenskommelse avses med "patientavgift" en fastställd avgift som en person som är bosatt inom en stats territorium måste betala för att erhålla sjukvård i denna stat.
   3. Denna överenskommelse skall tillämpas även på sådan lagstiftning som ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar den lagstiftning som anges i första stycket av denna artikel.

Artikel 2
   1. Denna överenskommelse är tillämplig på en person som är bosatt inom något av de båda staternas territorier och som har rätt till sjukvård enligt den statens lagstiftning som anges i artikel 1 samt antingen:
      a) vistas tillfälligt inom den andra statens territorium; eller
      b) vistas inom den andra statens territorium som chef för en beskickning eller ett konsulat, som medlem av den diplomatiska eller konsulära personalen, som medlemmar av den administrativa eller tekniska personalen, eller som en familjemedlem till en sådan person tillhörande dennes hushåll eller som privattjänare till en sådan person.
   2. Denna överenskommelse är inte tillämplig när personer beger sig till den andra statens territorium i akt och mening att erhålla sjukvård.

Artikel 3
   1. Personer på vilka första stycket a) av artikel 2 är tillämpligt och som behöver omedelbart nödvändig sjukvård medan de vistas inom den andra statens territorium, skall erhålla sådan vård på samma villkor som gäller för personer som är omfattade av den statens lagstiftning. Vården skall tillhandahållas till dess att de tillfrisknar eller till dess att deras hälsotillstånd tillåter dem att återvända eller sändas hem till den stats territorium där de är bosatta.
   2. Personer på vilka första stycket b) av artikel 2 är tillämpligt skall ges sjukvård på samma villkor som gäller för personer som är omfattade av den andra statens lagstiftning även om vården inte är omedelbart nödvändig och oavsett längden av vistelsen inom den vårdgivande statens territorium.
   3. Personer på vilka första stycket av artikel 2 är tillämpligt skall ges omedelbart nödvändig tandvård oberoende av deras ålder.

Artikel 4
   1. Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna överenskommelse skall inte avräknas mellan de fördragsslutande staterna.
   2. Personer som erhåller sjukvård inom en stats territorium enligt denna överenskommelse skall erlägga de patientavgifter som fastställts med stöd av den statens lagstiftning, på samma sätt som personer som är bosatta inom den statens territorium.

Artikel 5

För att erhålla sjukvård enligt denna överenskommelse i den andra statens territorium måste den person som behöver vården visa upp:
      a) med avseende på invånare i Litauen, antingen ett giltigt litauiskt pass eller annan identitetshandling med uppgift om att innehavaren är bosatt i Litauen; och
      b) med avseende på invånare i Sverige, antingen ett giltigt svenskt pass eller ett intyg om sjukförsäkringstillhörighet i Sverige utfärdat av en svensk försäkringskassa.

Artikel 6
   1. Behöriga myndigheter för tillämpningen av denna överenskommelse är:
      a) med avseende på Litauen, Rådet för obligatorisk sjukförsäkring;
      b) med avseende på Sverige, Riksförsäkringsverket.
   2. De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt sända varandra information om sådana ändringar av lagar och andra författningar som gäller inom deras respektive territorier, i den mån ändringarna kan väsentligt påverka arten och omfattningen av de förmåner som utges enligt detta avtal.
   3. Frågor eller tvister som rör tillämpningen av denna överenskommelse skall lösas genom samråd mellan de behöriga myndigheterna.

Artikel 7
   1. Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad då båda staterna på diplomatisk väg har underrättat varandra om att författningsenliga och konstitutionella villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts.
   2. Denna överenskommelse, ingången för en icke begränsad tidsperiod, gäller till utgången av den tolfte månaden efter den då någon av staterna på diplomatisk väg från den andra staten skriftligen erhåller uppgift om att denna beslutat säga upp överenskommelsen.
   3. Upphör överenskommelsen att gälla enligt andra stycket av denna artikel skall överenskommelsen fortsätta att tillämpas för den sjukvård som getts före eller som ges vid utgången av den uppsägningstid som anges i nämnda stycke.

Till bekräftelse härav har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Vilnius den 7 oktober 1997 i två originalexemplar på de svenska, litauiska och engelska språken. I fall av skillnader i tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

För regeringen i Konungariket Sverige Gunn Franzén Ljung

För regeringen i Republiken Litauen Jouzas Galdikas

Svedijos Karalystes Vyriausybes ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes susitarimas del medicinos pagalbos teikimo laikinai viesintiems asmenims

Svedijos Karalystes Vyriausybe ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe, siekdamos palengvinti skubios ir neatideliotinos medicinos pagalbos teikima savo Salies gyventojams, laikinai viessintiems kitos Salies teritorijoje, susi- tare:

1 straipsnis
   1. Siame susitarime "medicinos pagalba" reiskia:
      a) Lietuvos Respublikos atzvilgiu - medicinos pagalba, numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos istatymais;
      b) Svedijos atzvilgiu - medicinos pagalba, numatyta Svedijos draudimo ligos atveju istatymais.
   2. Siame susitarime "pacientu mokamas mokestis" -nustatytas mokestis, kuri moka vienos is Saliu gyventojai uz medicinos paslaugas, teikiamas tos Salies teritori-joje.
   3. Sis susitarimas taip pat galioja istatymams, kuriais bus pakeisti, pataisyti, papildyti arba sujungti istatymai, nurodyti sio straipsnio 1 punkte.

2 straipsnis
   1. Sis susitarimas taikomas vienos salies teritorijos gyventojams, turintiems teise i medicinos pagalba pagal Salies istatymus, minimus 1 straipsnyje:
      a) laikinai viesintiems kitos Salies teritorijoje arba
      b) kitos Salies teritorijoje esantiems ambasadu ir konsulatu vadovams, diplomatiniam ir konsuliniam personalui, administraciniam ir aptarnaujanciam-techniniam personalui bei kartu gyvenantiems ju seimos nariams.
   2. Sis susitarimas netaikomas tiems asmenims, kurie i kita Sali atvyksta specialiai gydytis.

3 straipsnis
   1. Asmenims, kuriems taikoma sio susitarimo 2 straipsnio 1 a) paragrafas, skubi ir neatideliotina medicinos pagalba kitos Salies teritorijoje bus suteikta tokiomis pat salygomis, kokias istatymai numato ir tos Salies gyventojams. Si pagalba bus teikiama tol, kol bus reikalinga arba tol, kol sveikatos bukle leis asmeniui grizti arba buti grazintam i Salies, kurioje gyvena, teritorija.
   2. Asmenims, kuriems taikoma 2 straipsnio 1 b) paragrafas, medicinos pagalba bus teikiama tokiomis pat salygomis, kurias istatymas numato kitos Salies gyventojams, neatsizvelgiant i tai, ar reikalinga pagalba yra skubi ir neatideliotina, ir i tai, kaip ilgai sie asmenys gyvena teritorijoje, kur si pagalba bus teikiama.
   3. Asmenims, kuriems taikomas 2 straipsnio 1 paragrafas, bus teikiama skubi ir neatideliotina stomatologijos pagalba, neatsizvelgiant i siu asmenu amziu.

4 straipsnis
   1. Islaidos uz medicinos pagalba pagal si susitarima nebus Saliu atsiskaitymo objektas.
   2. Asmenys, kuriems pagal si susitarima bus teikiama medicinos pagalba vienos is Saliu teritorijoje, patys tures moketi istatymu numatytus pacientams taikomus mokescius - kaip ir tos Salies gyventojai.

5 straipsnis
   1. Teisei i medicinos pagalba kitos Salies teritorijoje irodyti zmogus, prasantis tokios pagalbos, turi pateikti:
      a) Lietuvos gyventojas -galiojanti Lietuvos Respublikos pasa arba kita asmens dokumenta, irodanti, kad jis nuolat gyvena Lietuvoje;
      b) Svedijos gyventojas -galiojanti Svedijos pasa arba sveikatos draudimo pazymejima, isduota Svedijos socialinio draudimo valdybos.

6 straipsnis
   1. Kompetentingos institucijos, veikiancios pagal si susitarima:
      a) Lietuvoje - Privalomojo sveikatos draudimo taryba;
      b) Svedijoje - Nacionaline socialinio draudimo valdyba.
   2. Kompetentingos val- dzios institucijos operatyviai keisis informacija apie istatymu ir kitu norminiu aktu pakeitimus savo teritorijoje, kurie tures betarpiskos itakos siame susitarime apibreztu paslaugu pobudziui ir apimciai.
   3. Klausimus ir gincus, susijusius su sio susitarimo igyvendinimu, konsultuodamosi spres kompetentingos institucijos.

7 straipsnis
   1. Sis susitarimas isigalios treciojo menesio, skaiciuojant nuo tos dienos, kai Salys diplomatiniais kanalais viena kitai pranes, jog ivykdyti visi teisiniai ir konstituciniai reikalavimai, reikalingi, kad sis susitarimas isigaliotu, pirmaja diena.
   2. Sis susitarimas, sudarytas neribotam laikotarpiui, galios dar 12 menesiu po to, kai viena is Saliu diplomatiniais kanalais gaus kitos Salies pareiskima rastu del sio susitarimo nutraukimo.
   3. Tokiu atveju, kai sis susitarimas bus nutrauktas pagal sio straipsnio 2 paragrafa,

jis galios tokiai medicinos pagalbai, kokia buvo teikiama pries arba baigiantis pranesimo, numatyto tame punkte, laikotarpiui.

Tai patvirtindami zemiau pasirasiusieji, budami tinkamai igalioti atitinkamu Vyriausybiu, pasirase si susitarima.

Sudaryta Vilniuje 1997 m. spalio men. 7 d. dviem egzemplioriais svedu, lietuviu ir anglu kalbomis. Visi trys tekstai yra vienodai autentiski. Skirtingo aiskinimo atveju bus remiamasi tekstu anglu kalba.

Svedijos Karalystes Vyriausybes vardu Gunn Franzén Ljung

Lietuvos Republikos Vyriausybes vardu Jouzas Galdikas

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Lithuania on medical care for temporary visitors

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Lithuania, Desirous of facilitating the provision of immediately necessary medical care for residents of the territory of one Party temporarily in the territory of the other Party, Have agreed as follows:

Article 1
   1. For the purposes of this Agreement "medical care" means:
      a) in relation to Lithuania, medical care under the Health Care Laws of Lithuania
      b) in relation to Sweden, medical care under the Swedish sickness insurance legislation.
   2. For the purposes of this Agreement "patient fee" means a fixed charge imposed on residents of one of the Parties for medical care provided in the territory of that Party.
   3. This Agreement shall apply also to any legislation which replaces, amends, supplements or consolidates the legislation referred to in paragraph 1 of the present Article.

Article 2
   1. This Agreement applies to a resident of the territory of one Party who is entitled to medical care under the legislation of that Party referred to in Article 1 and is either:
      a) temporarily in the territory of the other Party; or
      b) in the territory of the other Party as the head of an embassy or a consulate, as diplomatic or consular personnel, as administrative or serving staff or technicians, as well as their family members residing together.
   2. This Agreement does not apply to persons who enter the territory of one of the Parties for the specific purpose of seeking medical care.

Article 3
   1. Persons to whom paragraph 1 a) of Article 2 applies, in need of immediately necessary medical care while in the territory of the other Party, shall receive such care under the same conditions as apply to persons covered by the legislation of that Party. Such care shall be provided until their recovery or until their state of health permits them to return or to be repatriated to the territory of the Party where they reside.
   2. Persons to whom paragraph 1 b) of Article 2 applies, shall be provided with medical care under the same conditions as apply to persons covered by the legislation of the other Party, whether or not the care is immediately necessary and regardless of the length of the stay in the territory of the Party in which the care is provided.
   3. Persons to whom paragraph 1 of Article 2 applies shall be provided with immediately necessary dental care regardless of their age.

Article 4
   1. The costs of medical care provided under this Agreement shall not be subject to the settlement of accounts between the Parties.
   2. Persons receiving medical care in the territory of one of the Parties by virtue of this Agreement will have to bear any patient fee, payable according to the legislation of that Party, to the same extent as for residents of the territory of that Party.

Article 5

In order to get the right to medical care under this Agreement in the territory of the other Party, the person applying for the care shall present:
      a) in relation to residents in Lithuania, either a current Lithuanian passport or another identification document endorsed to the effect that the holder is residing in Lithuania; and
      b) in relation to residents in Sweden, either a current Swedish passport or a sickness insurance certificate issued by a Swedish Social Insurance Office.

Article 6
   1. The competent authorities for the application of this Agreement are:
      a) in relation to Lithuania, the Council of Compulsory Health Insurance;
      b) in relation to Sweden, the National Social Insurance Board.
   2. The competent authorities shall send to each other as soon as possible details of any changes in laws and regulations in force in their respective territories which may significantly affect the nature and scope of services provided under this Agreement.
   3. Questions or disputes relating to the implementation of this Agreement shall be resolved by consultation between the competent authorities.

Article 7
   1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which both Parties have notified each other through the diplomatic channel that their respective legal and constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.
   2. This Agreement, concluded for an indefinite period, shall remain in force until the expiration of 12 months from the date on which either Party receives from the other a written notice through the diplomatic channel of the other Party's decision to terminate this Agreement.
   3. In the event that this Agreement is terminated in accordance with paragraph 2 of the present Article, the Agreement shall continue to have effect in relation to medical care which was being provided prior to or at the expiry of the period of the notice referred to in that paragraph.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Vilnius on October 7, 1997, in duplicate in the Swedish, Lithuanian and English languages, the three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden Gunn Franzén Ljung

For the Government of the Republic of Lithuania Jouzas Galdikas