Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2020:552
Departement: Finansdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:894
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2020:552
Departement/myndighet:    Finansdepartementet 
   Utfärdad:    2020-06-17 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2020:894
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om  sådant omställningsstöd som Skatteverket får lämna till  företag enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd. 

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §  regeringsformen. 

Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska  kommissionens beslut den 11 juni 2020 i ärende  SA.57372(2020/N).

Förordningens innehåll

2 §   I denna förordning finns bestämmelser om 
   - uttryck i förordningen (3 § ), 
   - när omställningsstöd får lämnas (4-7 §§ ), 
   - vissa ombildningar (8 § ),
   - beräkning av omställningsstöd (9-15 §§ ), 
   - hur ansökan ska göras (16 och 17 §§ ), 
   - utbetalning av omställningsstöd (18 § ), 
   - rätt att meddela föreskrifter (19 § ), och 
   - anmälan om brott (20 § ). 

Uttryck i förordningen

3 §   Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd  och tillämpningsområde som i lagen (2020:548) om  omställningsstöd.

När omställningsstöd får lämnas

4 §   Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd  om 
   1. företagets sammanlagda nettoomsättning för mars och  april 2020 understiger 70 procent av den sammanlagda  nettoomsättningen för mars och april 2019,
   2. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är  orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,
   3. företagets nettoomsättning uppgick till minst  250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast  före den 1 januari 2020,
   4. stödet, beräknat enligt 9-15 §§, uppgår till minst  5 000 kronor,
   5. företaget under perioden mars 2020-juni 2021 inte  verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv  av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller  reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller  medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring inte  heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande  organ under denna period,
   6. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att  uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd  och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan  förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas  på, och
   7. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den  31 augusti 2020. 

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 3 är längre eller  kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning  justeras i motsvarande mån. 

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i  1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som  anges om värdeöverföringar i första stycket 5 även det eller  de moderföretag till företaget som ingår i koncernen.

5 §   Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och  utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med  avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt  som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning  att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som  bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och  valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade  ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett  separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de  redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det  räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen  (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått  rabatt på hyran, ska den del av stödet som avser hyresrabatt  för april 2020 anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för  denna månad.

Om nettoomsättningen för mars och april, vid en beräkning  enligt första-tredje styckena, uppgår till ett negativt belopp  ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.  Förordning (2020:719).

6 §   Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har  lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor  tillsammans med ansökan. Revisorn ska yttra sig över följande  uppgifter i företagets ansökan:
   1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse  mellan nettoomsättningen för mars och april 2020 och  nettoomsättningen för motsvarande period året dessförinnan,
   2. huruvida de villkor som anges i 4 § första stycket 2, 3 och  5 är uppfyllda,
   3. summan av företagets fasta kostnader enligt 10-12 §§ för  mars och april 2020,
   4. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan  ersättning eller sådant stöd som avses i 13 §, och
   5. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse  mellan bruttoresultatet för mars och april 2020 och  bruttoresultatet för motsvarande period året dessförinnan, om  företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 15 § andra  stycket.

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och  annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i  ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism  och vara så ingående och omfattande som god revisionssed  kräver, med beaktande av vad som anges i tredje stycket.

Om det sökta omställningsstödet understiger 300 000 kronor,  ska revisorn granska de uppgifter i ansökan som yttrandet  avser och rapportera sina iakttagelser. Om det sökta  omställningsstödet uppgår till minst 300 000 kronor, ska  revisorn bestyrka dessa uppgifter med rimlig säkerhet.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller  inte om det sökta omställningsstödet understiger  100 000 kronor och Skatteverket inte enligt 8 § andra stycket  lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att företaget  ger in ett sådant yttrande.

7 §   Omställningsstöd får inte lämnas om företaget den  29 februari 2020 var ett företag i svårigheter enligt  artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU)  nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken dessa kategorier  av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt  artiklarna 107 och 108 i fördraget. 

Omställningsstöd får inte heller lämnas om företaget vid  tidpunkten för prövningen av ansökan
   1. kan anses vara på obestånd,
   2. har näringsförbud,
   3. har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till  Kronofogdemyndigheten för indrivning, eller
   4. är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare  kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och  oförenligt med den inre marknaden.

Om företaget är en juridisk person gäller vad som anges i  andra stycket 2 även den eller de fysiska personer som har ett  betydande inflytande i verksamheten.

Vissa ombildningar

8 §   Om en enskild näringsidkare under perioden 1 mars 2019-29 februari 2020 har överlåtit hela näringsverksamheten till  ett nybildat aktiebolag gäller följande. Vid tillämpning av  4 § första stycket 1, 2 och 4 samt 9 § får den enskilda  näringsidkarens sammanlagda nettoomsättning för mars och  april 2019 anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning  för dessa månader. Vid tillämpning av 4 § första stycket 3 får  den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för det  räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020  anses utgöra aktiebolagets totala nettoomsättning för detta  räkenskapsår. 

Första stycket får endast tillämpas under förutsättning att
   1. den enskilda näringsidkaren äger samtliga andelar i  aktiebolaget vid tidpunkten för prövningen av ansökan om  omställningsstöd, och
   2. omställningsstöd inte söks av den enskilda näringsidkaren  eller ett annat aktiebolag som den enskilda näringsidkaren  äger samtliga andelar i.

Beräkning av omställningsstöd

9 §   Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel  av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen  fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i  nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och  april 2019, multiplicerad med 0,75. Andelen fasta kostnader  ska alltså beräknas enligt följande formel: 

((nettoomsättningen för mars och april 2019 - nettoomsättningen  för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april  2019) × 0,75

Om stödet enligt första stycket uppgår till minst  100 000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa  kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd  ges med högst 10 000 kronor per stödberättigat företag.

10 §   Med fasta kostnader avses kostnader för 
   1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om  avtalstiden är minst sex månader, 
   2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor  enligt sådana finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 §  inkomstskattelagen (1999:1229), till den del de överstiger  ränteintäkter för perioden,
   3. värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga  reparationer och underhåll av sådana tillgångar,
   4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget  är skatt- eller avgiftsskyldigt för,
   5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för  elektricitet som förbrukas i tillverkningsprocessen i  industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt  uppvärmning av lokaler, 
   6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och  bevakning,
   7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del  kostnaden inte är beroende av mängden textilier eller  liknande, om avtalstiden är minst tre månader,
   8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada,  ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,
   9. djurfoder,
   10. franchiseavgifter,
   11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns-  och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod, och
   12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. 

Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt  första stycket 3 utgörs av företagets planmässiga  avskrivningar av anläggningstillgångar enligt räkenskaperna. 

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte  räknas som fasta kostnader till den del avgiften är beroende  av försäljningsvolym eller liknande.

11 §   Som fasta kostnader räknas inte kostnader som 
   1. är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder  som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen  eller omsättningen av varor eller tjänster,
   2. utgörs av ingående mervärdesskatt som företaget har rätt  att göra avdrag för enligt 8 kap. mervärdesskattelagen  (1994:200) eller få återbetald enligt 10 kap. samma lag,
   3. är hänförliga till förbrukning av bränsle för uppvärmning  av lokaler eller elektricitet enligt 10 § 5 till den del sådan  förbrukning ger rätt till skattebefrielse enligt lagen  (1994:1776) om skatt på energi,
   4. är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet,
   5. motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern  av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen  (1995:1554), eller
   6. är hänförliga till verksamhet som inte utgör  näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen  (1999:1229).

12 §   Vid tillämpning av 9 § ska en kostnad anses hänförlig  till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje  kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för  företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som  företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast  före den 1 januari 2020.

13 §    /Upphör att gälla U:2020-11-09/  Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget  fått eller kommer att få i
   1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande  ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana  kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller
   2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller  sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

13 §    /Träder i kraft I:2020-11-09/  Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget  fått eller kommer att få i
   1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande  ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana  kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller
   2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller  sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt  förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda  näringsidkare. Förordning (2020:894).

14 §   Omställningsstöd ges med högst 150 miljoner kronor per  stödberättigat företag. 

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i  1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är berättigade  till omställningsstöd, avser det maximala stödet hela  koncernen och fördelas på respektive stödberättigat företag i  förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget  hade varit berättigat till utan tillämpning av första stycket.

15 §   Om företaget är ett förlustföretag gäller följande.  Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna  förordning får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som  överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för mars  och april 2020 jämfört med motsvarande period året  dessförinnan.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om 
   1. företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före  finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast  före den 1 januari 2020, eller
   2. stödet, beräknat enligt 9-14 §§, överstiger den nominella  nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämfört  med motsvarande period året dessförinnan.

Med bruttoresultat avses nettoomsättningen enligt 5 § minskad  med periodens inköp av råvaror, förnödenheter och handelsvaror  samt justerad för periodens förändring av lager av produkter i  arbete, färdiga varor och pågående arbete för någon annans  räkning.

Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets  resultat före 
   - skatter,
   - bokslutsdispositioner,
   - räntor och liknande intäkter och kostnader,
   - nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och  kortfristiga placeringar, och
   - intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag,  gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett  ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är  anläggningstillgångar.

Hur ansökan ska göras

16 §   En ansökan om omställningsstöd ska göras elektroniskt på  ett av Skatteverket fastställt formulär.

17 §   Om flera företag som vid tidpunkten för ansökan ingår i  en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §  årsredovisningslagen (1995:1554) ansöker om omställningsstöd,  ska ansökningarna ges in samtidigt. Dessa företag ska också  lämna uppgifter om koncernstrukturen.

Utbetalning av omställningsstöd

18 §   Om det finns ett överskott på skattekontot efter att ett  omställningsstöd krediterats enligt 7 § lagen (2020:548) om  omställningsstöd, ska det överskjutande beloppet automatiskt  betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank-  eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 §  skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Rätt att meddela föreskrifter

19 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten  av lagen (2020:548) om omställningsstöd och denna förordning.

Anmälan om brott

20 §   I 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261)  finns en skyldighet för Skatteverket att till åklagare anmäla  brott enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd.


Övergångsbestämmelser

2020:719
   1. Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som  kommit in till Skatteverket före ikraftträdandet.