För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor