Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1986:378
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:825
Länk: Länk till register

SFS nr:

1986:378
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1986-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS

2005:825
Upphävd: 2011-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2010:111
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   En elev i grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag av allmänna medel med 1 050 kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket eleven fyllt 16 år. Detsamma gäller elever som deltar i motsvarande utbildning i sameskolan, en riksinternatskola eller en sådan fristående skola som avses i 9 kap. 1 eller 2 § skollagen (1985:1100). Lag (2005:825).

2 §   Rätt till förlängt barnbidrag enligt 1 § har även elever i särskolan eller specialskolan och elever som deltar i motsvarande utbildning i en fristående skola som är statsunderstödd eller står under statlig tillsyn.

3 §   Förlängt barnbidrag lämnas till och med den månad eleven slutför utbildningen eller avbryter studierna. Lag (1986:383).

4 §   Förlängt barnbidrag kan lämnas till en elev vid sådan skola utomlands som åtnjuter svenskt statsbidrag under förutsättning att eleven deltar i utbildning som i huvudsak motsvarar den som ges vid grundskolan här i riket.

5 §   Förlängt barnbidrag lämnas endast till elever som är bosatta i Sverige.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utandsvistelse och anmälan m.m. Lag (2004:815).

6 §   Frågor om förlängt barnbidrag handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:815).

7 §   Ansökan om förlängt barnbidrag enligt 4 § görs hos Försäkringskassan. Annat förlängt barnbidrag lämnas utan ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver en skola att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag. Lag (2004:815).

8 §   I fråga om förlängt barnbidrag tillämpas även följande bestämmelser i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

4 § om rätt att barnbidraget, m.m.,
5 § om utbetalning av barnbidrag till annan på framställning av socialnämnd,
7 § om rätt för kommunalt organ att uppbära allmänt barnbidrag,
11 § om tid och sätt för utbetalning av barnbidrag, m.m.,
12 § om återbetalningsskyldighet m.m.,
13 § om överlåtelse och utmätning av rätt till allmänt barnbidrag,
14 § om verkställighetsföreskrifter, indragning eller nedsättning av ersättning, skyldighet att lämna uppgifter och utredningsåtgärder,
15 § om ändring av beslut samt om överklagande,
18 § om verkställighet av Försäkringskassans och domstols beslut, och

19 § om överenskommelser med främmande makt.
Lag (2004:815).

9 §   Centrala studiestödsnämnden skall till Försäkringskassan lämna uppgifter om vilka studerande som beviljats studiehjälp i form av studiebidrag för det andra kvartalet varje år.
Lag (2004:815).


Övergångsbestämmelser

1991:494

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

1992:385

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. De nya föreskrifterna gäller inte för förlängt barnbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

1999:812
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
   2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag för tid före ikraftträdandet.

2005:825
   1. Denna lag träder i kraft den 5 december 2005 och tillämpas på förlängt barnbidrag som lämnas för tid efter utgången av år 2005.
   2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på förlängt barnbidrag för tid före utgången av år 2005 om inte annat följer av 3.
   3. För månaderna oktober--december 2005 lämnas förlängt barnbidrag med ytterligare 100 kronor per månad.