Förordning (1996:1036) om underhållsstöd

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:1036
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1698
Länk: Länk till register

SFS nr:

1996:1036
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-10-31
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:1698
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Regeringen föreskriver följande.

1 §   I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1697).

2 §   I de fall som anges i 106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken ska den nämnd som ansvarar för vården eller den som ansvarar för inrättningen när ett barn skrivs ut eller in genast underrätta Försäkringskassan. Förordning (2010:1697).

3 §   Har upphävts genom förordning (2010:1698).

4 §   Underhållsstödet skall kunna lyftas den 25 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en söndag, en annan allmän helgdag, en lördag eller midsommarafton, skall stödet kunna lyftas närmast föregående vardag. I december månad skall stödet kunna lyftas den vardag som infaller närmast före julafton och som inte är en lördag.
Förordning (2005:1083).

5 §   Centrala studiestödsnämnden ska, för fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet, på medium för automatiserad behandling lämna Försäkringskassan uppgift om studiemedel i form av studiebidrag som har betalats ut till någon av föräldrarna. Uppgiften ska inte innefatta tilläggsbidrag. Förordning (2010:1697).

6 §   När betalningsskyldighet för underhållsstöd har fastställts, ska en tolftedel av betalningsbeloppet enligt 19 kap. 16 § socialförsäkringsbalken betalas senast den sista i varje månad före den månad underhållsstödet avser.

Betalningsskyldigheten förfaller dock tidigast till betalning tio dagar efter den dag då den bidragsskyldige delgetts beslutet om betalningsskyldighet. Förordning (2010:1697).

6 a §   Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den bidragsskyldige skall uppmanas att betala en fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras om fordringarna på den bidragsskyldige understiger 500 kronor, om det inte finns särskilda skäl.

Ytterligare bestämmelser om indrivning finns i indrivningsförordningen. Förordning (2004:482).

7 §   Till en begäran enligt 19 kap. 22 § socialförsäkringsbalken ska domstols dom bifogas tillsammans med lagakraftbevis.

Om begäran grundar sig på ett av socialnämnden godkänt avtal om umgänge, ska till begäran bifogas avtalet i original eller bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet. Förordning (2010:1697).

8 §   Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om underhållsstöd i socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1697).


Övergångsbestämmelser

1996:1036
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidragsförskott och bidrag som har beviljats med stöd av lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. Förmånerna skall dock kunna lyftas den 20 i utbetalningsmånaden december. Förordning (1996:1093).

2005:1083
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
   2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari 2006.
   3. Äldre bestämmelser i 7 § tillämpas fortfarande i fråga om återbetalningsskyldighet som avser tid före den 1 februari 2006.

2006:1477
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.