För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1081