För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Statistiska centralbyråns kungörelse (1973:67)om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;