För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:1281)om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;