För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:224