SFS 2007:1093 Lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.