SFS 2007:1097 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.