SFS 2007:1458 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.