SFS 2007:1464 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.