SFS 2007:1474 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.