SFS 2007:787 Förordning om ändring i förordningen (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.