SFS 2008:680 Förordning om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.