SFS 2008:697 Förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.