SFS 2009:1292 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.