SFS 2009:683 Lag om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.