SFS 2009:685 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.