SFS 2009:698 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.