SFS 2009:988 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.