SFS 2009:989 Lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.