SFS 2009:992 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.