SFS 2010:1496 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.