SFS 2010:1571 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.