SFS 2010:1880 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.