SFS 2010:488 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.