SFS 2010:883 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.