SFS 2011:95 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.