SFS 2011:1343 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.