SFS 2011:1355 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.