SFS 2011:1383 Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.