SFS 2011:1395 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.