SFS 2011:1385 Lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.