SFS 2011:293 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.