SFS 2011:296 Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.