SFS 2011:580 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.