SFS 2011:881 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.