SFS 2011:982 Förordning om upphävande av förordningen (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.