SFS 2012:180 Lag om upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.