SFS 2012:181 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.