SFS 2012:185 Lag om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.